Telegestió

La telegestió és la gestió tècnica a distància de qualsevol instal·lació o servei. L'equip tècnic d'Aitel en va ser pioner i és referent inqüestionable en aquest àmbit. Podem implantar  el sistema de telegestió en qualsevol tipus d'instal·lació.

L’ inmòtica en els edificis i la domòtica en els habitatges, només són eines per la telegestió. La visualització i el control es fa, preferentment, en entorn web.

Captació de dades i gestió tècnica de tot tipus d’instal·lacions. Des de les xarxes públiques d’ aigua, a sales de producció energètica, climatització, control d’accés, i dades tècniques  de qualsevol edifici industrial, de serveis públics, hospitalari, edificis corporatius, instal·lacions esportives, i qualsevol instal·lació pública o privada.

Telegestió de xarxes públiques d’aigua. Captació de dades, gestió d’ alarmes, programació de funcionament, programació de manteniment, arxiu i gestió d’ informació. Generació d’ informes tècnics i d’explotació.

Telegestió d’ edificis. Control i gestió del clima i l’ enllumenat, el control d’accés, control de fluids, nivells, i temperatures. Captació i gestió de dades, seguiment, manteniment, i generació d’ informes tècnics.

Telegestió d’habitatges. Control i gestió de la climatització i l’ ACS, gestió de les alarmes del serveis, control i programació del manteniment, telelectura del comptatge de l’energia consumida, i facturació dels consums.

Telegestió Industrial. Captació, vigilància i gestió de dades tècniques de les instal·lacions industrials. Nivells, pressions, cabals, temperatures.

Recepció d'alarmes a temps real. Seguiment de la cadena del fred en l’industria alimentaria, sales blanques en l’industria farmacèutica i bioquímica, gestió crítica en l’industria química.

Telegestia. Hosting i gestió. En molts casos el client prefereix fer la gestió de l' informació captada per la telegestió pels seus propis mitjans, però en altres casos els clients volen un servei paral·lel o complementari.

Oferim el servei l’emmagatzematge, la supervisió, la vigilància, la gestió de les dades, i la generació d'informes, a diferents nivells, en funció de les necessitats dels clients.